Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych została powołana 13 marca 2013r. Zadaniem Sieci jest umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do specjalistycznej wiedzy i bazy ekspertów w wybranych, strategicznych dla regionu obszarach technologicznych, m.in. poprzez publikację rocznych raportów specjalistycznych, cykliczne warsztaty, dostęp do bazy ekspertów. Sieć ta ma pełnić rolę „punktów kontaktowych” dla aktorów ekosystemu innowacji ułatwiając pomiędzy nimi komunikację, współpracę, a także wymianę wiedzy i danych dotyczących kierunków i trendów rozwoju technologii oraz promocję działań podejmowanych przez samorząd województwa w obszarach technologicznych. Zacieśnienie relacji pomiędzy sferą przedsiębiorczości, nauki i administracji w wymiarze gospodarczym przyczyni się do zbudowania przewag konkurencyjnych względem innych regionów.

 1. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarzeTechnologie dla Ochrony Środowiska - Główny Instytut Górnictwa
 2. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne - Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o.
 3. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Medycyny - Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Politechnika Śląska
 4. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Energetyka - Konsorcjum w składzie: Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o., AgencjaRozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A
 5. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Nanotechnologie i Nanomateriały - Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytutem Metali Nieżelaznych oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 6. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Produkcji i Przetwarzania Materiałów - Konsorcjum w składzie: Politechnika Śląska, Instytutem Metali Nieżelaznych

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistcyznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania( SO RIS w PPO) jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) obszarami technologicznymi.

W ramach projektu realizowane będą założenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), który samorządy województw realizują w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (RIS WSL) regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Będzie to możliwe dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

Projekt będzie skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będzie przede wszystkim na animowaniu współpracy poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowanie modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określenie możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowanie ich do włączenia się w sieci kooperacyjne i w łańcuchy gospodarki globalnej.

Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:

 1. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 2. Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
 3. Porozumienie 1: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi; Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej
 4. Porozumienie 2: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.; Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
 5. Porozumienie 3: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET; Instytut Metali Nieżelaznych; Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 6. Porozumienie 4: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania; Instytut Metali Nieżelaznych

Cele projektu:

 • usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu poprzez współpracę w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)
 • wyłonienie w procesie przedsiębiorczego odkrywanie sektorów wzrostowych gospodarki regionu i aktualizacja regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach Programu Rozwoju Technologii (PRT) i Regionalnej Strategii Innowacji (RIS WSL)

Efekty projektu:

 • aktualizacja PRT oraz Modelu wdrażania PRT;
 • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych, które stanowią podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenia zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
 • analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
 • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji

Czas realizacji projektu:  styczeń 2017 r. - marzec 2019 r.

Wartość projektu: 4 756 146,11 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 3 940 000,00 PLN

Więcej informacji na portalu INNOBSERVATOR SILESIA:  www.ris.slaskie.pl

Kontakt

Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK GLIWICE

tel: 032 335 85 09

Wszystkie dane »

Obserwatorium działa w ramach:

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistyczych
TechnoPark Gliwice

Kanał YouTube

Nasz FanPage